Verifikační závazné stanovisko EIA (Coherence stamp) dle §9a, odst. 4 a 5

Nabízíme zpracování podkladů pro vydání kladného Verifikačního závazného stanoviska EIA (Coherence stamp) dle §9a.

Jedná se o novou povinnost pro investory, vyplývající z novely č. 39/2015 Sb. zákona č. 100/2011/Sb., která je specifikována v § 9a v odstavcích 4) a 5).

Verifikační závazné stanovisko potvrzuje identitu záměru posouzeného v rámci EIA a povolovacími řízeními. Jeho získání je povinné od 1.4.2015, a to jak pro probíhající řízení EIA, tak i pro ty již uzavřené, a to vždy před zahájením územního řízení, stavebního řízení resp. před zahájením řízení o změně stavby před dokončením. Dokládá se tudíž k žádosti o vydání rozhodnutí ve všech navazujících řízeních.

Soulad záměru podrobeného posuzování vlivů na životní prostředí s realizovaným záměrem bude ověřován prostřednictvím verifikačního závazného stanoviska, jímž orgán EIA potvrdí, že nedošlo ke změnám záměru (zejména jeho rozsahu, kapacity, technologie atd.) předkládaného do povolovacího řízení oproti záměru posouzenému procesem EIA, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.

Tímto administrativním krokem zákon zajišťuje toho, že realizovaný záměr bude identický s tím, který byl posuzován v procesu EIA, resp. že případné upřesnění způsobu realizace záměru či jeho drobné změny nebudou vyvolávat nové negativní vlivy záměru na životní prostředí.

Žadatel poskytne orgánu EIA v dostatečném časovém předstihu (nejméně 30 dnů před podáním žádosti) dokumentaci pro navazující řízení včetně popisu případných změn záměru oproti stavu posouzenému v procesu EIA.

V případě, že příslušný orgán EIA, který bude dotčeným orgánem v navazujících řízeních, shledá, že došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, vydá nesouhlasné závazné stanovisko, což zabrání realizaci záměru. Žadatel buď musí svůj záměr upravit, nebo identifikované změny záměru znovu posoudit v rámci nového procesu EIA.

Je-li zachován soulad záměru, souhlasné závazné stanovisko se bude vydávat pouze v taxativně uvedených případech, pokud je navazujícím řízením územní řízení, stavební řízení nebo řízení o změně stavby před jejím dokončením. Souhlasné závazné stanovisko musí být vydáno současně s ostatními závaznými stanovisky, tedy ještě před podáním žádosti o rozhodnutí. V ostatních případech se identita záměru pouze sdělí (jedná se o úkon ve smyslu části IV. správního řádu).

Změny realizace záměru se ověřují také při prodlužování platnosti stanoviska. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně. Oznamovatel však musí prokázat, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, ke změnám podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace nebo k vývoji nových technologií využitelných v záměru. Rozsah posuzování při prodloužení platnosti stanoviska je tedy širší, především o změnu podmínek v území a technologický vývoj.

Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostřeždí

1. dubna 2015 vstoupil v platnost nový zákon č. 39/2015 Sb., který významným způsobem mění původní zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Více zde ...