Reference

Ekologické dozory a záchranné transfery živočichů Akustické studie
V případě tohoto projektu byl jako součást stavebního povolení vznesen požadavek na ochránění staveniště s výskytem obojživelníků. Bylo požadováno vybudování dočasné bariéry proti jejich vnikání na staveniště, jejich transfer do vzdálenějších tůní a dozor nad stavebními pracemi. Těmto pracím předcházel biologický průzkum území, se zadáním definovat předmět ochrany a metodu transferů. Jedná o modelový příklad, který umožnil realizaci záměru na lokalitě citlivé z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů.   Jedná se o standardní zadání, kdy se posuzuje vliv připravovaného záměru na akustickou situaci v lokalitě. Součástí může být autorizované měření hluku v území (před či po realizaci stavby) či sčítání dopravy. V tomto konkrétním případě se jednalo o rozšiřování skladového areálu a s tím spojeného nárůstu hluku z kamionové dopravy. Součástí studie bylo zohlednění staré hlukové zátěže. Díky zájmu obyvatel, bývají akustické studie velmi často rozhodující pro kladné posouzení záměru v rámci procesu EIA.        
           
 Poradenství v oblasti environmentální legislativy Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj
  Environmentální legislativa resp. její dopady na konkrétní investiční záměry ve fázi přípravy, výstavby i provozu představuje komplexní soubor předpisů, jejichž podstata velmi často spočívá na odborné biologické, chemické, fyzikální a hygienické terminologii, sestavách limitních hodnot a znalosti administrativních procesů. V tomto konkrétním případě jsme pro Ministerstvo zemědělství hodnotili dopady tzv. Vodní rámcové směrnice na zemědělské podniky a jejich možnost zapojení do Agro-environmentálních dotačních titulů.     Nově vznikající územní plány obcí a měst resp. jejich změny vyžadují v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. posouzení, jaký bude jejich vliv na udržitelný rozvoj daných území. V tomto konkrétním případě jsme hodnotili územní plán městyse Divišov. Z 63 návrhů bylo do procesu posuzování zařazeno 38 lokalit, velmi rozdílných funkčních vymezení a rozloh. Vedle vlivů nově navržených změnových ploch se hodnotily také dosud nerealizované návrhy z předchozího územního plánu. Velký důraz byl kladem na formulační a legislativní „čistotu“ textu.  
           
SEA na koncepční dokumenty
Integrovaná povolení ... IPPC
Strategické koncepce s možným dopadem na životní prostředí a zdraví obyvatel vyžadují posouzení v rámci řízení SEA. V tomto případě jsme se zabývali poměrné komplikovaným a rozsáhlým materiálem … plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. Jedná se o koncepci, která specifikuje nakládání s odpady na dalších deset let dopředu a naším úkolem bylo vyhodnotit, nakolik je dosaženo souladu s nadřazenými koncepcemi a nakolik dojde k ovlivnění životního prostředí Středočeského kraje. To vše za zvýšeného zájmu veřejnosti.   Při zavádění nové technologie či při významnější změně technologie stávající je třeba získat tzv. integrované povolení. Jako podklad je třeba zpracovat hodnotící zprávu, vymezující tuto technologii vůči environmentální legislativě a deklarovat soulad. V tomto případě jsme se zabývali technologickou linkou na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, včetně bioplynové stanice a kogenerační jednotky. Jednalo se o první technologii svého druhu v ČR a schvalovací proces byl tudíž předmětem detailního zájmu dozorujících DOSS (ČIŽP, Hygiena, …).  
           
EIA ... Oznámení záměrů
EIA ... Dokumentace  
Proces EIA je z hlediska investora i veřejnosti velmi významným zahájením investičního záměru v daném území. Především v komplikovanějších případech se jedná o první prubířský kámen na cestě k jeho realizaci. Na správně zpracovaném Oznámení mnohdy závisí osud celého projektu resp. doba jeho realizace. V tomto případě jsme hodnotili vlivy navýšení kapacity skládky odpadů, což je obecně citlivá problematika a kromě odborné kvality samotného textu Oznámení práce vyžadovala také intenzivní komunikaci s DOSS a veřejností.   Dokumentace EIA patří k nejsložitějším environmentálním studiím a zahrnují vyhodnocení daných záměrů vůči kompletnímu spektru složek životního prostředí. Dokumentace se zpracovávají u rozsáhlých investičních záměrů, procházejí složitým oponentním řízením, vyjadřují se k nim DOSS i kritická veřejnost a součástí procesu je i veřejné projednání. V tomto případě jsem hodnotili vlivy velmi rozlehlé rekultivace území přímo v Praze. Kromě krajinářského aspektu bylo třeba zohlednit především vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci.  
           
Rozptylové studie
 Biologické průzkumy  
  V případě, že má být umístěn nový významný zdroj znečištění ovzduší do území, je vyžadována tzv. rozptylová studie, hodnotící dopady toho zdroje na kvalitu ovzduší v území. V tomto případě jsme se zabývali vlivem automobilové dopravy na přístupových trasách a parkovištích u logistického areálu, osobní dopravou v podzemním parkovišti s výduchem na střeše a plynovou kotelnou. Modelem zjištěné pole imisních koncentrací je vizualizováno proti mapě území a vypočtené hodnoty srovnány s legislativními limity.     Biologický průzkum je většinou požadován orgánem ochrany přírody a krajiny v případě, když má být investiční záměr realizován do území, vykazujícího zvýšenou biologickou hodnotu. Nemusí to však být vždy pravidlem, jako tomu bylo v případě tohoto průzkumu, který byl iniciován občany v místě biologicky nepříliš hodnotném. I zde jsme se však snažili dané území prostudovat co nejdůkladněji, předložit adekvátní seznam rostlinných a živočišných druhů a vyvrátit obavy z nevratného poškození zdejší bioty výstavbou domů.  
           
Posudky na dokumentace EIA
Krajinářská hodnocení  
  Každá Dokumentací EIA je v rámci tohoto procesu podrobena přezkoumání pomocí zpracování odborného posudku dle § 9 zákona č. 100/01 Sb. Jedná se o odpovědnou činnost, která v důsledku rozhoduje o doporučení či zamítnutí daného záměru a jako taková je významná pro investora i veřejnost. Pro účely státní zprávy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí, Krajské úřady) zpracováváme takovéto Posudky, které poskytují nezávislý pohled na daný záměr a jeho dopady na životní prostředí.     Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Posouzení, zda umístění konkrétního záměru bude v dané lokalitě představovat střet s tímto paragrafem, je mnohdy obtížné a navíc citlivé, stran střetů s veřejností. Z důvodů minimalizace konfliktů jsme v tomto konkrétním případě, za použití dvou různých metodik, hodnotili dopad výstavby domů v silně pohledově exponovaném území na krajinné fenomény, zpracovali vizualizaci a doporučili sadu kompenzačních opatření, umožňujících výstavbu.  
       
Screening ekologických limitů území pro výstavbu Skleníkové plyny a zemědělství  
Jedna z prvních úvah, zda záměr v dané lokalitě realizovat či nikoliv, jsou environmentální limity území. Pakliže by došlo k projektové přípravě bez této úvahy, hrozí nebezpečí následných střetů a ztráta peněz vložených do předprojektové přípravy. V tomto případě jsme zpracovávali ekologický screening území, který poskytl kompletní informaci, jaké střety lze očekávat při následném procesu EIA a zda je vůbec záměr v dané lokalitě realizovatelný. Standardně se zpracovává několik alternativních lokalit a výsledkem je srovnávací studie proveditelnosti.   Samostatnou kapitolu naší činnosti tvoří tzv. případové studie, řešící speciální environmentální zadání. V případě této studie jsme pro zadavatele, kterým bylo Min. zemědělství, vypracovali návrh celorepublikového systému pro hodnocení skleníkových plynů ze zemědělských zdrojů, předložili softwarový nástroj k hodnocení a systém odzkoušeli na konkrétních zemědělských podnicích. Jednalo se v podmínkách ČR o unikátní projekt, který poskytl ministerstvu kompatibilní nástroj reportingu emisí skleníkových plynů v rámci struktur EU.