Výzkum a vývoj

 
 
 
 

Těžiště našich výzkumných a vývojových aktivit spočívá v aplikovaném, převážně terénním, biologickém výzkumu, ve smyslu hodnocení dopadů antropogenních vlivů na ekosystémy resp. biotu. Jsme aktivní převážně v těchto oblastech:

  • biomonitoring ekosystémů resp. jejich změn ovlivněných antropogenní činností (zemědělství, vodárenské aktivity, výstavba silničních komunikací, urbanizace krajiny)
  • telemetrické sledování prostorové aktivity živočichů (více zde)
  • klimatické změny a zemědělství … emise skleníkových plynů ze zemědělských provozů, způsoby jejich mitigace, emisní bilance skleníkových plynů (více zde)
  • půdní eroze v zemědělských oblastech
  • zadržování vody v zemědělské krajině a snižování eutrofizace vodního prostředí (více zde)
  • dálkový průzkum země (remote sensing) v zemědělství a ochraně životního prostředí (více zde)
  • zoologické, botanické a geologické inventarizační průzkumy území a následná doporuční pro ochranu přírody (více zde)
  • spolupráce s jinými výzkumnými organizacemi v rámci projektu Inovačních voucherů hl. m. Prahy (více zde)